ЕСКО договор – нов тип договор

Pressure Gauge in a Boiler RoomЕСКО договорът ( договор с гарантиран резултат ) предполага изпълнение на пълен комплекс от дейности по внедряване на енергоспестяващи технологии за повишаване на енергийната ефективност. Възнагражденията за привлечените финансови средства и изпълнението на мерките по ЕСКО договора се получават от изпълнителя след внедряването на проекта, донесъл икономически ефект след изпълнение на енергоспестяващите технологии.

Привлекателността на договора за енергийни услуги за клиента е очевидна: няма икономически ефект – няма и възнаграждения за услугите. Клиентът разчита на сметката от икономии, произтичащи от прилагането на енергоспестяващи дейности. Например, ако в резултат на инсталиране на ново оборудване, модернизиране на системите и други подобни, клиента не понижава обема на потребление на енергоресурсите, както се предполага според договора, той не е в правото си да претендира за заплащане на работата му.

За икономически ефект по всеки конкретен проект в ЕСКО договора могат да се приемат различни показатели на електроуслугите, например:
- намаляване разхода на енергоресурси за производство на единица продукция;
- намаляване себестойността на 1 Гкал топлина;
- намаляване на вредните отпадъци;
- намаляване на загубите;

Етапи на реализация на ЕСКО договора:
1. Инвестиционен одит на клиента;
2. Енергоодит;
3. Подготовка на инвестиционния бизнес- план;
4. Откриване на финансирането;
5. Проектни дейности;
6. Поставка и монтаж на оборудването;
7. Обучение на персонала на клиента;
8. Заключителен енергоодит;
9. Експлоатация на обекта, изплащане на заема от икономиите;

ЕСКО договора съдържа елементи от различните договори ( за услуги, финансов лизинк, задания, договори за проектно-изследователски дейности ), и поради това се явява по същество смесен договор и сам по себе си представлява достатъчно сложна юридическа конструкция. В хода на изпълнение на ЕСКО договора може да възникнат спорове и разногласия, които действащото законодателство не урежда. Това налага да са посочени конкретните условия, максимално регламентиращи задълженията на страните.

Отчитайки дългия период на реализация на договора (3 години ), при приключването страните трябва да постигнат съгласие по следните въпроси:
- кой ще изплати задълженията към инвестиционния и енергиен одит в случай, че енергоефективния проект не бъде внедрен;
- момента на преминаване на собствеността върху резултатите от работата, извършена по проекти за енергийна ефективност;
- права и задължения на страните по отношение на резултата от изпълнението на работата в случай, че предсрочно се прекрати договора на някой етап от реализация на проекта;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>