Ползите от закупуване на пералня с транспортни дефекти

Ползите от закупуване на пералня с транспортни дефекти

Закупуването на пералня с транспортни дефекти може да бъде рисковано решение, но също така може да предложи награди по отношение на спестяване на разходи и наличност. Транспортни дефекти могат да…

Read moreСептични ями – ползване и почистване

Септични ями – ползване и почистване

При благоприятни почвени условия ( песъкливи, леки черноземни ) и дълбоки подпочвени води, отдалечен водоем – за събиране на отпадъчните води най-целесъобразно е да се използват септичните ями. Септичните ями…

Read more


Правилно почистване на септичните ями

Правилно почистване на септичните ями

Под септична яма се разбира опростено по конструкция съоръжение за механично почистване на малки количества битови и фекални отпадни води. По пътя на аеробното разграждане на органичните вещества се отделят…

Read moreИзползване на фунгицидите

Използване на фунгицидите

Последните десетилетия се наблюдава небивал растеж на вирусни, бактериални, гъбни заболявания по всички културни растения. Бактериалните и вирусните болести практически трудно се поддават на лечение. С гъбните заболявания ( струпясване,…

Read more