Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.bania24.com 

  

1. ПРЕДМЕТ

 

1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на www.bania24.com, които уреждат правилата за използването на www.bania24.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през www.bania24.com.

 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 

2.1. Керамо-ГП ЕООД, гр. София, ул. Околовръстен път 44, МОЛ Весела Радославова Нешкова, BG202269791.

2.2. Можете да се свържете с www.bania24.com на посочения по-горе адрес. Телефоните за връзка са посочени.

2.3. Продавач на платформата за електронна търговия www.bania24.com може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с www.bania24.com.

 

3. ДЕФИНИЦИИ

 

3.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия www.bania24.com или друг търговец

3.2  Продавач – www.bania24.com или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на платформата за електронна търговия www.bania24.com.

3.3. Платформата – домейна www.bania24.com и неговите поддомейни или мобилното приложение www.bania24.com

3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между www.bania24.com и Клиента, чрез който Клиентътзаявява на www.bania24.com, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

3.7. Продукт(-и) и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1. Общите условия на www.bania24.com са задължителни за всички Клиентина Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформатаозначава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.bania24.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4. www.bania24.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия www.bania24.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформатапри всяко нейноползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7. www.bania24.com и маркетплейс продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация www.bania24.comуточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени от съответния Продавачпо всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.bania24.comпредварително се извинява на своите Клиенти.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.bania24.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.11. Платформатаможе да съдържа линкове към други сайтове. www.bania24.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регисрира от самия него или от служител на www.bania24.com от негово име.

5.2. www.bania24.comще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление www.bania24.com прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи www.bania24.com уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона.При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.www.bania24.com не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки/Услуги, предлагани от маркетплейс Продавачи.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. www.bania24.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.bania24.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Контакти“ на www.bania24.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.bania24.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформатаадреси в раздел „Контакт”.

6.4. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформатаса крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към www.bania24.com се приема като международно плащане отбанките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси.Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова www.bania24.com препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от www.bania24.com.
6.6. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.
6.7. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на закупената стока, не се включват в размера на продажната ù цена. Те са за сметка на Клиента. 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрезПлатформатабез да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.2. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.3. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на www.bania24.com за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между www.bania24.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на www.bania24.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.4. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от www.bania24.com.

9. ПОРЪЧКА

 

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на www.bania24.com във връзка сПоръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на www.bania24.com да предостави тези данни на съответния маркетплейс Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.

9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на www.bania24.com и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

9.6.  Клиентът има право да върне безпричинно всяка поръчка до 14 дневен срок всяка Стока, която е без нарушена опаковка и в добър търговски вид като ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от www.bania24.com.
Продавачът предоставя на Клиента и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП на https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki .
Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва с изваждане на допълнителни разходи по такси за :

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

9.7. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от www.bania24.com.


10. СТОКИ / УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•   при предоставяне на продукти с дефект за който Клиента е изрично предварително предупреден и той се е съгласил за неговото закупуване

•   при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавачаи които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

•   при доставка на стоки, изработени по поръчка или внесени в България от чужбина по индивидуална поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

•   стоки с нарушена опаковка и добър търговски вид.

•   при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

•  при изтичане на 14 дневен срок от получаването на стоката.

 

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на www.bania24.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от www.bania24.com: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. С предоставянето на свои данни на www.bania24.com (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.bania24.com или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци, партньори на www.bania24.com и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които www.bania24.com може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

 

12. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

12.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от www.bania24.com на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура или стокова разписка с касов бон за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

12.5. www.bania24.com не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Marketplace Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

13. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

13.1. Цена на доставката:

- безплатна за поръчки над 390 лв. за продукти извън промоции

- за сметка на клиента по тарифи на фирми куриери с предварително уведомление и потвърждение по имейл или телефон за стойноста на доставката.

 

14. ГАРАНЦИИ

 

14.1. Гаранционният срок на Стоките е Гаранционния срок даден от фирмата производител.

14.2. Рекламациите се извършват от оторизираните сервизи на фирмите производители.

14.3. В случай когато няма такъв, клиента е длъжен за собствена сметка да изпрати продукта до адреса на . www.bania24.com, а той е в гр. София, ул. Околовръстен път 44.

14.4. www.bania24.com се задължава в срок от 30 работни дни да отремонтира Стоката, ако това бъде невъзможно да върне стойноста на закупенета Стока. www.bania24.com не дължи неустойки за което.


15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

15.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

  

16. ОТГОВОРНОСТ

16.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

17. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

17.1. Фирма Керамо-ГП ЕООД е регистрирана в Регистър за обработка на личните данни.


18. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

18.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

18.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.